roztocze

Roztocze to kraina wyjątkowa. Zachwyca i fascynuje zarówno swoim krajobrazem, przyrodą jak i wspaniałymi zabytkami oraz bogactwem różnorodności kulturowej. Roztocze noclegi oferuje możliwość spędzenia wakacji w naprawdę świetnych warunkach.Ważne jest także, że przyroda i zabytki czy chociażby nawet krajobraz znajdują się w nienagannej hamonii. Zabytkowe miasteczka, wsie, przysiółki. Roztocze zostało na szczęście tylko w niewielkim stopniu zmieniony przez uwczesną cywilizację. Roztocze tanie noclegi to pomysł na naprawdę świetne wakacje przy niewielkim nakładzie finansowym. Budowa geologiczna,a także charakter roślinności wyraźnie odróżnia Roztocze od sąsiednich krain. Roztocze jako łańcuch wysokich wzniesień stanowi ważny dział wodny rozdzielający dorzecza Wisły i Dniestru. Roztocze jest jedyną w Polsce krainą geograficzną, której w większość terenu zajmują obszary chronione różnej rangi. Obszary te tworzą jednolity, zwarty system, którego główne elementy stanowią zajmujący centralną część Polskiego polskiego Roztocza Roztoczański Park Narodowy oraz parki krajobrazowe: Szczebrzyński, Puszczy Solskiej, Krasnobrodzki i Południoworoztoczański. Zamość noclegi czyli pomysł na zakwaterowanie w pobliżu Roztocza .Roztocze ze względu na osobliwości przyrody oraz ciekawy krajobraz na tym obszarze, utworzono Roztoczański Park Narodowy, parki krajobrazowe. Tutejsza natura to balsam dla ducha i ciała, roztoczańskie miejscowości oferują ciekawe i czasem osobliwe atrakcje m.in Szlak Szumów , Spływy kajakowe oraz  kuligi przez cały rok oraz wędrówki, spacery oraz kąpieliska nad zalewami. Oprócz tego każdy turysta może skosztować regionalnych dań i przysmaków serwowanych w wielu  barach, restauracjach czy karczmach. Rozwinięta baza noclegowa, świeże czyste górskie powietrze sprawiają że każdego roku przybywa tutaj ogromna rzesza kliientów. Każdy kto był tu chcociaż raz będzie chciał powrócić tutaj znów.

Na Roztoczu

Roztocze noclegi jest tak długie że zaczyna się od Kraśnika w Polsce aż poLwów na Ukrainie. Kraina ta łączy Wyżynę Lubelską z Podolem. Roztocze podzila Wyżynę Lubelską i Wyżynę Wołyńską od Kotliny Sandomierskiej i Kotliny Naddniestrzańskiej. Od wschodu ograniczają ją takie miasteczka jak Szczebrzeszyn, Zamość czy Rawa Ruska (Ukraina). Z kolei od zachodu Janów Lubelski, Frampol, Biłgoraj, Józefów,Narol oraz Horyniec-Zdrój. Najwyższe wzniesienie noclegi Roztocze wynosi 414 m n.p.m. na Ukrainie. W Polsce najwyższe wzniesienia to Długi Goraj 391,5 metrów n.p.m. i Wielki Dział 390,4 metrów n.p.m. . W Roztoczu z uwagi na unikalne wartości przyrodnicze stworzono Roztoczański Park Narodowy. Licznie występują tutaj także rezerwaty oraz parki krajobrazowe. Fałna całego regionu jest bardzo zróżnicowana. Od zachodu ciągną się lasy liściaste lipowo-grabowe i bukowo-jodłowe. W części środkowej spotkamy licznie występujące bory jodłowe. Z kolei na wschodzie bory sosnowe. Pierwszą wzmiankę o Roztoczu spotkać można w zapiskach z wyprawy spisanych przez Stanisława Staszica. Określenie Roztocze domki pochodzi od słowa roztoka, które znaczy dział wodny. W czasach średniowiecza Roztocze pokoje gościnne było pokryte gęstymi lasami i bardzo słabo zaludnione. Napływ osadników nastąpił po przyłączeniu Rusi Czerwonej. W wyniku działań wojennych II Wojny Światowej Roztocze zostało podzielone granicą między dwoma Państwami. Więcej informacji w artykule o Historii Roztocza Roztocze dzielimy na 3 główne części: Roztocze Zachodnie, Roztocze Środkowe i Roztocze Wschodnie. Są to tzw. trzy mezoregiony. Zachodnie i Środkowe Roztocze znajdują się w całości na terytorium Polski, podczas gdy Wschodnie w 80% leży już po stronie ukraińskiej. Roztocze Wschodnie nazywane jest też potocznie Roztoczem Południowym. Podzielić je można kolejno na mniejsze jeszcze części, wśród których mówimy: Roztocze pensjonaty Rawskie, Roztocze Janowskieoraz Roztocze Lwowskie. Miasta: Rawa Ruska, Żółkiew, Lwów. Roztocze Środkowe zwane jest również Roztoczem Tomaszowskim. W terenie tego regionu leżą przepiękne miasta: Tomaszów Lubelski, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Krasnobród, Józefów i Narol. Z kolei Roztocze Zachodnie jest prawnie dzielone na Roztocza Gorajskie (od rzeki Gorajec) oraz Roztocze Szczebrzeszyńskie.

Zabytki Kazimierza

Kościół Farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła. Najstarsza ze świątyń w Kazimierzu Dolnym (parafia istniała tu już w 1325r.), początkowo gotycka, potem rozbudowana w stylu „renesansu lubelskiego” (1586-89; 1610-13 pod kier. arch. Jakuba Balina). Przy kościele renesansowe kaplice: Górskich, Borkowskich i Różańcowa. Z bogatego wyposażenia kościoła na uwagę zasługują przede wszystkim: późnogotycki portal główny, organy z 1620r. inspirowane sztuką flamandzką (najstarsze w Polsce), stalle w prezbiterium (1 poł. XVII w.), kamienna chrzcielnica (warsztat Santi Gucciego pochodzącego z Florencji), XVII i XVIII-wieczne kurdybanowe antepedia (osłony przedniej części ołtarza wykonane z tłoczonej i malowanej skóry), intarsjowana ambona z 1615r. z późniejszym rokokowym zwieńczeniem, późnorenesansowe popiersie Mikołaja Przybyły.

Dzwonnica. Zbudowana w 2 poł. XVIIIw., spłonęła w 1853r. Odbudowana i rozbudowana na budynek mieszkalny w 1886r.

Kościół szpitalny pw. św. Anny. W miejscu obecnego kościoła drewniany budynek istniał już prawdopodobnie od co najmniej 1530r. Świątynia murowana, w dzisiejszym kształcie stanęła w tym miejscu w 1671r. Kościół jest jednonawowy, wzorowany częściowo na kościele farnym. Pod prezbiterium znajdują się krypty z trumnami i ludzkimi szczątkami. Kościół posiadał kiedyś bibliotekę (przeniesioną później do fary), która mieściła się w kościelnym skarbcu.

Dawny szpital przy kościele św. Anny oraz przytułek św. Ducha. Szpital powstał ok. 1635r. Posiada niezwykle bogaty i ciekawy manierystyczny szczyt ozdobiony wolutowymi spływami i sterczynami. W 1783r. odbudowano zawalony dach na szpitalu i pokryto go gontem. Kompleksowy remont budynku z przystosowaniem na potrzeby domu kultury i biblioteki miał miejsce w latach 1953-1957 pod kierunkiem arch. Karola Sicińskiego. Obecnie jest tu siedziba Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki.

Klasztor OO. Reformatów i Sanktuarium p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Kościół ufundowany w 1589r., konsekrowany w 1591r. W 1627r. przy kościele osiedlili się franciszkanie – reformaci, którzy stopniowo powiększyli świątynię, a w latach 1638-68 dobudowali część klasztorną, otoczoną w 1 poł. XVIII w. wysokimi murami obronnymi z wejściem w postaci tzw. krytych schodów. W okresie okupacji (od 1942 do lipca 1944r.) klasztor zajmowało gestapo, a piwnice zamieniono na więzienie. W 1956r. w klasztorze powstało muzeum, którego eksponaty obejmują: rękopisy, stare druki, dawne rzeźby i obrazy oraz relikty regionalne z okolic Kazimierza. Kościół zachował wystrój pierwotny, z którego na uwagę zasługują przede wszystkim: ołtarz główny z 1770r. według projektu arch. Tomasza Hoffmana z obrazem Zwiastowania NMP z 1600r., czczonym od wieków jako słynący łaskami, epitafia rodziny Przybyłów, żelazne drzwi kute z datą 1589, pochodzące z pierwotnego kościoła, drewniana studnia na wirydarzu klasztornym z 1629r.

Kaplica grobowa Jana Oleśnickiego w Bochotnicy (w ruinie). Budynek stanowi bardzo wczesny przykład (po 1533r.) mauzoleum dla osoby świeckiej, wzorowanego być może na Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu i jest najwcześniejszym tego typu obiektem na Lubelszczyźnie, jedynym czystym przykładem renesansu w gminie Kazimierz Dolny. Nosi wezwanie św. Anny.

Zamek w Bochotnicy i wzgórze zamkowe. Przykład obronnej architektury gotyckiej z poł. XIV w., przebudowanej w okresie wczesnego renesansu (1 poł. XVI w.), w postępującej ruinie od XVII w. Zamek niewielki, o wymiarach ok. 30 x 35 m, na rzucie zbliżonym do nieregularnego owalu. Obecnie w stanie zupełnej ruiny: zachowały się tylko częściowo fragmenty murów od pd.-zach. i wschodu.

Łaźnia – nazywana również Starą Łaźnią. Powstała w 1921r. na miejscu dawnego szlachtuza, zaprojektowana przez arch. Jana Koszczyc-Witkiewicza. Początkowo budynek spełniał funkcje łaźni miejskiej i pralni. W ostatnich latach pełni funkcje pensjonatowe i restauracyjne. W ścianę wmurowana tablica pamiątkowa: “Zakład Kąpielowo-Dezynsekcyjny wzniesiony przez Naczelny Nadzwyczajny Komisariat ds. walki z epidemiami, 1921”. Obecnie własność Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Kamienice Przybyłowskie – pod św. Mikołajem  i św. Krzysztofem. Powstały ok. 1615r. wybudowane przez mieszczan – Mikołaja i Krzysztofa Przybyłów. Stanowią przykład późnorenesansowej (manierystycznej) architektury, łączącej w sobie miejscową tradycję budowlaną z wpływami niderlandzkimi i włoskimi. Dekoracja wykonana jest w technice stiuku. Kamienice zwieńczone są jednymi z najpiękniejszych w Polsce renesansowych attyk.

Cmentarze żydowskie. Pierwszy cmentarz żydowski w Kazimierzu Dolnym powstał na końcu ul. Lubelskiej. Nieznana jest dokładna data jego założenia. Zapewne nastąpiło to wraz z ukonstytouwaniem się gminy żydowskiej w Kazimierzu. Cmentarz został zdewastowany przez Niemców już na początku II wojny światowej. Obecnie w miejscu cmentarza znajduje się przyszkolne boisko, w którego kamiennym ogrodzeniu widoczne są fragmenty macew. Cmentarz żydowski przy ul. Czerniawy został założony w 1851r., na gruncie podarowanym kazimierskiemu kahałowi przez Motka Herzberga. Również i ta nekropolia została niemal doszczętnie zdewastowana na rozkaz Niemców w czasie II wojny św.. W latach 70. wydobyto z ziemi kilkaset potłuczonych nagrobków i wybudowano z nich na cmentarzu rodzaj lapidarium. Pomnik w kształcie pękniętej ściany złożonej z kamiennych macew (proj. arch. Tadeusza Augustynka) przypominać ma jerozolimską Ścianę Płaczu. Na cmentarzu zachowanych jest kilkadziesiąt nagrobków, z których najstarszy pochodzi z połowy XIX wieku.

Studnie miejskie. Studnia w centrum Rynku ma kilkusetletnią historię. Była niegdyś zdrojem ulicznym. Pod koniec XIX w. otrzymała pompę abisyńską, co ułatwiało czerpanie wody. Nową pompę zainstalowano w niej w latach 80-tych. Dzisiejszy wygląd nadał studni w 1913r. arch. Jan Koszczyc-Witkiewicz, projektując jej drewnianą obudowę i zadaszenie, jak również studni przy ul. Lubelskiej. Dwie inne miejskie studnie znajdują się: jedna na ul. Krakowskiej, druga na ul. Lubelskiej obok przedszkola. W 2012r. studnie zostały poddane pracom remontowym.

Cmentarz parafialny. Miejsce na cmentarz parafialny św. Jana w Kazimierzu Dolnym zostało wybrane w 1798r., jednak poświęcenie cmentarza odbyło się dopiero w 1869r. z udziałem kazimierskiego proboszcza, ks. Jana Szczepańskiego. Do tego czasu funkcjonował stary cmentarz, znajdujący się na zboczu wzgórza zamkowego, za kościołem farnym. Kazimierski cmentarz parafialny jest jedną z piękniejszych nekropolii w kraju, przede wszystkim ze względu na swoje położenie na stoku wzgórza, jak również liczne zabytkowe nagrobki. Nowa część cmentarza (w górze za starym) została poświęcona w 1924r. Oddzielony był początkowo głębokim wąwozem, w latach 50-tych obie części połączono murowanym kamiennym mostem arkadowym. Na cmentarzu spoczywają ważne dla miasteczka osobistości, m.in.: Tadeusz Feliks Tyszkiewicz, Tadeusz Ulanowski, ksiądz Andrzej Kamiński, rodzina Berensów, Antoni Michalak, Maria i Jerzy Kuncewiczowie, Karol Siciński, Cezary Sarzyński czy Józef Miłosz.

bilgoraj

adamow

roztocze

susiec

zabytki

 

Ogień i super maszyny

W najbliższy piątek (12 września) na terenie OSiR odbędą się spektakularne samochodowe pokazy kaskaderskie. Roztocze noclegi domki zaprasza.

„Gladiator’s Day” to nowy projekt słynnej międzynarodowej grupy Flott Cascaders Team. Założycielem i twórcą grupy jest Alfred Śmid, ekspert w dziedzinie europejskiego kina akcji oraz filmowych efektów specjalnych.

– Na ponad 100 minut wasz stadion przejdzie we władanie ognia, super maszyn i współczesnych gladiatorów – mówi Alfréd Šmíd. – Zaserwujemy wam adrenalinowy koktajl, którego smak będziecie długo wspominać – dodaje szef Flott Cascaders Team.

Jego zespół czterokrotnie uzyskał tytuł najlepszego teamu wśród zawodowych kaskaderów filmowych a wielu jego członków ma odnotowane rekordy w Księdze Guinessa. Dowodem ich wybitnego kunsztu jest udział teamu przy produkcji trzeciej części kultowego już filmu „Taxi” oraz oprawach scen mobilnych w takich filmach o Bondzie jak „Casino Royale” czy „Quantum of Solace”.

Na tle niezwykle barwnych efektów  muzycznych, świetlnych i pirotechnicznych zespół zaprezentuje karkołomne ewolucje z wykorzystaniem samochodów i motocykli. Jakie atrakcje czekają na zamościan podczas show? Jazda samochodami na dwóch kołach, manewry zsynchronizowane, drifting, poślizgi, skoki samochodami i motocyklami nad rzędem aut, wyścigi rzymskie, przejazdy przez płonące ściany, jazda z płonącym człowiekiem, amerykańskie Monster Tracki czy w końcu strzał do pędzącego samochodu z bazooki!

– Będziecie świadkami zmagań współczesnych gladiatorów wyposażonych w crossowe motocykle, szybkie i wściekłe BMW, quady, Monster Trucki i inne wyjątkowe motoryzacyjne specjały… witamy w atmosferze Coloseum – zaprasza Alfréd Šmíd.

Odpoczynek na Roztoczu

Roztocze noclegi to kraina geograficzna, która łączy Wyżynę Lubelska z Podolem. Nazwa tej krainy na najprawdopodobniej związana jest z pochodzącymi z gwary słowami: „roztocz” czy „roztoka” określającymi miejsce, w którym rozchodzą się potoki. Najwyższe wzniesienia Roztocza w Polsce to Krągły Goraj i Wielki Dział. Obydwa mają około 390 m n.p.m. Roztocze zbudowane jest ze skał powstałych w kredzie – margli, opok i wapieni. Na nich zalegają utwory młodsze – osadzone w warunkach płytkiego morza piaski, piaskowce wapniste i wapienie. Na terenie Roztocza, ze względu na jego niepowtarzalne walory przyrodnicze, utworzono Roztoczański Park Narodowy, Parki Krajobrazowe oraz rezerwaty. Bogata historia tej ziemi pozostawiła po sobie wiele pamiątek: pałaców i dworków, kościołów i kapliczek, kopców i kurhanów, cmentarzysk sprzed wieków.

Roztocze – wypoczynek

Roztocze jest pasmem wzgórz położonych wokół Kraśnika i ciągnących się aż po Lwów. Stanowią one naturalny wododział. Jest to kraina o niezwykle malowniczych krajobrazach. Jej nazwa wywodzi się najprawdopodobniej od „roztoki” czyli dosłownie od „rozlania”. Okalające Roztocze rzeki – Wieprz, Bug i San współtworzą ekosystem przyjazny dla człowieka oraz wszelkiej fauny i flory.

Na terenie Roztocza powstał Roztoczański Park Narodowy. W całym tym regionie skatalogowano aż 1350 gatunków naczyniowych roślin o dużym zróżnicowaniu – głównie mają one charakter reliktowy, ale spotkać tam można rośliny górskie, atlantyckie i stepowe.

Wśród 31 gatunków drzew trafimy między innymi na buk zwyczajny, jodłę pospolitą, jawory, świerki i lipy oraz wiele innych. Roztocze jest prawdziwym siedliskiem roślin rzadkich i będących pod ścisłą ochroną. Zróżnicowaną faunę tej okolicy tworzą takie gatunki, jak daniele, koszatki, wydry, łasice, gronostaje, bobry, koniki leśne.

Atrakcją dla turystów jest tu przede wszystkim sam Roztoczański Park Narodowy i jego okolice, które można odkrywać pieszo i na rowerze jadąc po wyznaczonych trasach. Miejsca zaciszne, idealne do długich wędrówek i oderwania się od rzeczywistości to nie jedyne zalety Roztocza. Bliskość Lwowa pozwala na zwiedzenie tego urokliwego miasta wypełnionego duchem barwnej historii i wspaniałym klimatem.

Powstałe tutaj Roztocze noclegi oferują bardzo dobre warunki dla turystów.